محبوب و منفور حق
همواره این سؤال مطرح است که چه کسانی مورد محبت خداوند هستند ....
تاریخ انتشار : 1395/11/29
بازدید : 1389
منبع: آیات الهی

سوال

چطور محبوب خدا باشیم و منفورش نباشیم؟

پاسخ

علاوه بر اين, بر طبق قرآن, انسانهايي كه خداوند دوستشان دارد انسانهايي هستند كه:   

از خود در برابر گناه محافظت مي كنند (۳:۷۶, ۹:۴, ۹:۷)   
منصفانه قضاوت مي كنند (۵:۴۲, ۴۹:۹, ۶۰:۸)   
در راه خدا تلاش و مجاهده مي كنند (۶۱:۴)   
خود را براي خداوند خالص مي كنند (۲:۲۲۲, ۹:۱۰۸)   
از كارهاي بد توبه مي كنند (۲:۲۲۲)   
به خداوند توكل مي كنند (۳:۱۵۹)   
و در برابرمشكلات صبور هستند (۳:۱۴۶)    

از سويي ديگر, خداوند فردي را دوست ندارد كه:   

به او معتقد نباشد (۳:۳۲, ۳۰:۴۵)   
متكبر باشد (۱۶:۲۳, ۴:۳۶, ۳۱:۱۸, ۵۷:۲۳)   
به ديگران بدي كند (۳:۵۷, ۳:۱۴۰, ۴۲:۴۰)   
ناسپاس باشد (۲:۲۷۶, ۲۲:۳۸)   
تجاوزكار باشد (۲:۱۹۰, ۵:۸۷, ۷:۵۵)   
اسرافكار باشد (۶:۱۴۱, ۷:۳۱)   
ديگران را گمراه كند (۲:۲۰۵, ۵:۶۴, ۲۸:۷۷)   
عهد و پيمانش را بشكند (۸:۵۸, ۴:۱۰۷)   
وبه داشتن مال و ثروت شادي كند (۲۸:۷۶)   

ارسال نظر