دلیل پیشرفت
جواب را باید در ظلم و ستم و فریب بی اندازه غرب از یک سو و سرسپردگی برخی در داخل که البته آن هم مربوط به تزویر و تطمیع آنهاست، جستجو کرد.
تاریخ انتشار : 1396/12/25
بازدید : 1375

سوال

در کلاس دانشجویان معمولاً از ما می پرسند که چرا مسلمانان این قدر گرفتار فقر و محرومیتند و غربی ها تا این اندازه در ثروت و قوت علمی قرار دارند.

پاسخ

جواب را باید در ظلم و ستم و فریب بی اندازه غرب از یک سو و سرسپردگی برخی در داخل که البته آن هم مربوط به تزویر و تطمیع آنهاست، جستجو کرد. این موضوع یادآور شعر زیبای پروین اعتصامی است که تاج پادشاهی ستمگری را نه برای ارزش ذاتی آن بلکه به قیمت اشک دیده من و خون دل ستم دیدگان دانست:

روزی گذشت پادشهی از گذرگهی

فریاد شوق بر سر هر کوی و بام خاست

پرسید زان میانه یکی کودک یتیم

کاین تابناک چیست که بر تاج پادشاست

آن یک جواب داد چه دانیم ما که چیست

پیداست آنقدر که متاعی گرانبهاست

نزدیک رفت پیرزنی کوژپشت و گفت

این اشک دیده من و خون دل شماست

ما را به رخت و چوب شبانی فریفته است

این گرگ سالهاست که با گله آشناست

آن پارسا که ده خرد و ملک، رهزن است

آن پادشا که مال رعیت خورد گداست

بر قطره سرشک یتیمان نظاره کن

تا بنگری که روشنی گوهر از کجاست

ارسال نظر