جملات غیر قابل تصور خداوند به مؤمنان در ماه رجب
💙این ماه، ماه من و بنده، بنده‏ من و رحمت، رحمت من است. پس هر کس مرا در این ماه بخواند اجابتش می‌کنم، و هرکس از من چیزی طلب کند به او عطا کنم و هر کس از من طلب هدایت کند، او را هدایت می‏نمایم. و این ماه را ریسمانی بین خود و بندگانم قرار دادم، پس هرکس بدان چنگ زند به من می رسد.
تاریخ انتشار : 1396/12/28
بازدید : 1092
زمان انتشار : 12:12:00

خداوند در ماه رجب این جملات را به بنده اش می گوید. همان طور که مرحوم میرزا جوادآقا ملکی تبریزی در کتاب المراقبات نیز اشاره کردند این کلمات با توجه به تفاوت رتبی خدا و بنده اش قابل توجیه نیست:
💛من هم‏نشین کسی هستم که هم‏نشین من است، من مطیع کسی هستم که مطیع من است، من بخشنده‏ی کسی هستم که تقاضای بخشش کند.
💙این ماه، ماه من و بنده، بنده‏ من و رحمت، رحمت من است. پس هر کس مرا در این ماه بخواند اجابتش می‌کنم، و هرکس از من چیزی طلب کند به او عطا کنم و هر کس از من طلب هدایت کند، او را هدایت می‏نمایم. و این ماه را ریسمانی بین خود و بندگانم قرار دادم، پس هرکس بدان چنگ زند به من می رسد.

ارسال نظر