استاد حسن زاده و محبت الهی
شیخ الرئیس ابو علی سینا که خدایش رحمت کند در مقامات عارفان گوید: » کسی که توسیط حق را ، روا بداند از وجه خدا محروم است. و نتواند لذت و بهجت را درک کند و فقط از لذات حیوانی خبر دارد و از ماورای آن اطلاعی ندارد . نسبت او با عارفان مانند بچه ها نسبت به افراد بالغ است، که بچه ها از لذات بالغان غافلند و فقط لذت بازی را می فهمند. آن ها نیز چون عارفان را ببینند که از دنیا رو گردانند، تعجب کنند.
تاریخ انتشار : 1395/12/20
بازدید : 531
زمان انتشار : 19:03:00

چون حلاوت ذکر خداوند را چشیدی و بدان انس گرفتی و به بهشت لقا رسیدی ، از خداوند جز خودش را مخواه! و جز او را به فراموشی سپار! چنانکه امام صادق (علیه السلام) فرمود: «خدا را به یک مرتبه خواندم ؛ اجابت فرمود و حاجتم را فراموش کردم؛ چه حاجت به اقبال، بر بنده اش، چون او را می خواندم ، اعظم و اجل از حاجتی است که بنده از او خواسته است؛ گرچه حاجت ، بهشت و نعمت های ابدی باشد؛ و این را کس جز عاملان محب و عارفان صفه الله و خواصان درگاهش نداند. (مصباح الشریعه ، باب نوزدهم)

گویی شیخ عارف سعدی (ره) در آنجا که مطلع گلستانش را به گل بیانش زینت داده است به همین حقیقت اشاره دارد که گفته است:

«یکی از صاحبدلان سر به جیب مراقبت فرو برده و در بحر مکاشفت مستغرق گشته ، حالی که از آن حالت باز آمد یکی از دوستان را گفت: در این بوستان که بودی ما را چه تحفه آوردی ؟ گفت: به خاطر داشتم که چون به درخت گل رسم دامنی پر کنم هدیه اصحاب را ، چون برسیدم بوی گل چنان مستم کرد که دامن از دست برفت»

پس کسی که خدا را برای ثواب و ترس عقاب عبادت کند، از این لذت حقیقی محروم است . و اگر دقت کنی خواهی یافت که اگر کسی خداوند را از روی رغبت به بهشت عبادت نموده ، هوای خود را عبادت کرده است و اگر از روی ترس و وحشت عبادت نموده ، به سبب عشق به خود او را عبادت کرده است نه برای عشق و محبت به مولایش . شیخ الرئیس ابو علی سینا که خدایش رحمت کند در مقامات عارفان گوید:

» کسی که توسیط حق را ، روا بداند از وجه خدا محروم است. و نتواند لذت و بهجت را درک کند و فقط از لذات حیوانی خبر دارد و از ماورای آن اطلاعی ندارد . نسبت او با عارفان مانند بچه ها نسبت به افراد بالغ است، که بچه ها از لذات بالغان غافلند و فقط لذت بازی را می فهمند. آن ها نیز چون عارفان را ببینند که از دنیا رو گردانند، تعجب کنند. کسی از نقصش، چشم او را از مطالعه بهجت حق بسته ، فقط به لذات دنیا پرداخته است و اگر در دنیا لذتی را ترک کند ، به این سبب است که چند برابر آن در آخرت بدست آورد، و خدا را به این جهت عبادت می کند که در بهشت از خوردنی های لذیذ و نوشیدنی های گوارا و لذت جنسی برخوردار شوند ، توجهش فقط به لذات شکم و جنس باشد. ولی کسی که با هدایت قدس بینا شده ، لذت حق را شناخته، رو به آن سو کند و اهمال خودر اطلب می کند، اگر چه هر چه را که بدست آورده، خدا به حسبت وعده اش به او داده باشد.

)به نقل از کتاب لقاء الله ، نوشته آیت الله حسن حسن زاده ، ص 223)

ارسال نظر