بعضی اوقات آدم از اوضاع زندگیش خسته می شود و
تمام وجودش از کسالت پر می شود. دوست دارد تنها به امور ضروری زندگی خود اکتفا کند و هر چیزی که حتی اهمیت آن کم است را رها کند. امروز این قضیه بنا به دلایلی به سراغم آمد. از کارهایی که باید امروز انجام می دادم و از قبل خسته بودم! البته برای آن که حسابی سرم را شلوغ کرده ام این روزها زیاد این حالت را احساس می کنم. اما در این حالات مسأله ای فکرم را به خودم مشغول می کند. واقعاً چه چیزهایی در زندگی من ضروری است. چه کاری است که اگر انجام ندهم بقیه امور زندگیم را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می شود که نتوانم یک زندگی حداقلی داشته باشم. به عبارت دیگر شاخصه های یک حیات ضروری چیست؟ هر چند این کلمات کمی رنگ و بوی علمی دارد اما به نظرم برخی از آن ها را بتوان بدون کنکاش های زیاد حدس زد. غذا و خوراک و پوشاک مناسب ، منزلی که در آن استراحت کنیم و .... بعد از همه این ها ....
تاریخ انتشار : 1395/12/20
بازدید : 426
زمان انتشار : 18:15:00

تمام وجودش از کسالت پر می شود. دوست دارد تنها به امور ضروری زندگی خود اکتفا کند و هر چیزی که حتی اهمیت آن کم است را رها کند. امروز این قضیه بنا به دلایلی به سراغم آمد. از کارهایی که باید امروز انجام می دادم و از قبل خسته بودم! البته برای آن که حسابی سرم را شلوغ کرده ام این روزها زیاد این حالت را احساس می کنم.

اما در این حالات مسأله ای فکرم را به خودم مشغول می کند. واقعاً چه چیزهایی در زندگی من ضروری است. چه کاری است که اگر انجام ندهم بقیه امور زندگیم را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می شود که نتوانم یک زندگی حداقلی داشته باشم. به عبارت دیگر شاخصه های یک حیات ضروری چیست؟ هر چند این کلمات کمی رنگ و بوی علمی دارد اما به نظرم برخی از آن ها را بتوان بدون کنکاش های زیاد حدس زد. غذا و خوراک و پوشاک مناسب ، منزلی که در آن استراحت کنیم و .... بعد از همه این ها ....

ارسال نظر