درس فلسفه علم در بنیاد معارج
جریان فلسفه علم که در آن علاوه بر پیشینه شناسی دیدگاه های علمی که به عصر رنسانس برمی گردد، به بررسی تفکرات و نظریه های شاخصی مانند پوزیتویسم ، علم گرایی ، مدرنیته و ... می پردازد. این علم بسیار جدید و نو است و از ابداع آن بیش از 60 سال نمی گذرد. پوزیتویست های منطقی بیشترین سهم در ابداع این علم داشتند و نظرات مهمی را در قالب عنوان فلسفه علم به جهانیان عرضه کردند.
تاریخ انتشار : 1400/12/20
بازدید : 180

عصر رنسانس همیشه برای دنیای معاصر به ویژه برای متفکران جهان اسلام و ایران حائز اهمیت است. عصری که در باره آن پرسش های متعددی مطرح می شود و حقیقت آن در هاله ای از ابهامات پوشیده است. نقاطی در این دوره تاریخی وجود دارد که لازم است روشن و شفاف شود تا درس هایی که از آن گرفته می شود مصادره و وارونه جلوه داده نشود.

از مهمترین رویدادهای این دوره ظهور تفکرات مهمی مانند تجربه گرایی، ساینتیسم ، مدرنیته، نظریه تکامل و ... است که هنوز هم بعد از ده ها سال در آن سرزمین به صورت مبنایی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

 

جریان فلسفه علم که در آن علاوه بر پیشینه شناسی دیدگاه های علمی به بررسی تفکرات و نظریه های شاخص پیش گفته می پردازد، بسیار جدید و نو است و از ابداع آن بیش از 60 سال نمی گذرد. پوزیتویست های منطقی بیشترین سهم در ابداع این علم داشتند و نظرات مهمی را در قالب عنوان فلسفه علم به جهانیان عرضه کردند. 

 

بنده به دلیل آن که اولین نوشته های من در این باره بوده و مطالعاتی نیز در این باره داشتم، فرصت را مغتنم شمرده و درس فلسفه علم را قبول کردم. کتاب های بسیاری در این باره مورد بررسی قرار گرفته و خواهد شد. اسلایدهایی تهیه شده و امیدوارم علاوه بر آن که حرف های گذشته با قوت زده شود، از افکار و اندیشه های متفکران اسلامی مانند استاد مطهری، استاد جوادی آملی و علامه طباطبایی بهرمند شویم. البته به فضل الهی نوآوری هایی در این باره صورت گرفته که به نظر می رسد برای اولین بار در فلسفه علم مطرح می شود.

 

سرفصل هایی که تا بحال به طور کلی در نظر گرفته شده به شرح ذیل است در این بحث قابل طرح است به شکل ذیل است (در حال تکمیل):

 

 1. آشنایی با پیشینه و چگونگی به وجود آمدن تفکر علم گرایی
  1. سیر منطقی یا سیر افراطی

 

 1. اقوال در مسیر فلسفه علم
  1. علم گرایان
   1. تجربه تاریخی و نقد آن
   2. راه کسب علم و نگاه تطبیقی به آن
    1. رد اصل علیت
    2. مسأله رد کلیات
  2. شبه علم
   1. بررسی تاریخی
   2. دلایل و نقد آن
  3. مخالفان علم
   1. سیر تاریخی
   2. دلایل و نقد آن
  4. نظر متفکران اسلامی
   1. آیت الله جوادی آملی
   2. علامه طباطبایی
 2. بررسی مهمترین نظریه های پیرو
  1. نظریه داروین و بررسی موضوع هوشمندی در آفرینش
  2. مدرنیته و ارتباط نو بودن و علم و بحث حقیقت
ارسال نظر