تدوین کتاب شمس الوحی تبریزی از آیه الله جوادی آملی
کتاب پیش رو نقطه نظرات حضرت استاد در کنار نقطه نظرات علامه طباطبایی است. این کتاب تا حد زیادی به نظرات برجسته دو متفکر برجسته جهان اسلام می پردازد که چه بسا چندان موافق هم نیستند.
تاریخ انتشار : 1399/11/19
بازدید : 179

این کتاب، مجموعه سخنان آیت الله جوادی آملی درباره استاد علامه طباطبایی است. وی در این زمینه گفته است: عشق و ارادت خود را علامه طباطبایی در این کتاب اظهار کردم. آنچه در علامه طباطبایی وجود داشت جامعیت او در علم و معرفت، ایمان و عمل صالح بود .علم عمیق برهانی و معرفت دقیق شهودی و عرفانی او از یک سو و اخلاق و شایستگیهای کرداری و رفتاری از سوی دیگر او را مستعد و آماده ساخته بود تا از نور قرآنی الهام گیرد .علامه طباطبایی شخصیت جامعی بود که ظرف بلورین فلسفه، عرفان و تفسیر را از مظروف دینی پرساخت و با بال عقل و نقل منتشر کرد.

رویکرده عمده و اساسی این کتاب مباحث تفسیری و شرح وحی الهی است.

این کتاب در سه بخش علامه و قرآن کریم، علامه و علوم عقلی و علامه و عرفان شکل گرفته که هریک از بخشهای مذکور دارای فصلهای متعددی به منظور تبیین ابعاد وجودی علامه هستند.

حیات قرآنی علامه، تفسیر و علوم قرآنی، مهارتهای تفسیری علامه، تفسیر و تأویل، تفسیر قرآن به قرآن، ظاهر و باطن قرآن، فراتر از مرزها، انسانیت و تعلیم الهی، عرضه بر قرآن، شیعه در اسلام و قرآن در اسلام، اخلاق قرآنی، شکیبایی و صبر، عرفان نظری و عرفان عملی و محرومان از لقای الهی از مباحث طرح شده در این کتاب هستند.

درجات عوالم هستی، سالک مجذوب، دو خاطره از علامه، شرح صدر در مناظرات علمی، تواضع، بازگشت همه امور به توحید ،صفای قرآن و مروه اهل بیت، با اهل بیت عصمت در تفسیر قرآن و دفع شبهات با تمسک به وحی از دیگر مواردی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است.

(لازم به ذکر است در این کتاب حضرت استاد جوادی در جاهایی که اختلاف نظری با علامه طباطبایی داشته به طور بسیار مؤدبانه و متواضعانه بیان کرده و آن را در کنار فرمایشات استاد خود قرار می دهد. )

موارد مرتبط
ارسال نظر