معنای زندگی: تاملی بردیدگاه دین و مکاتب بشری
برخاستن از خواب و چند ساعتی به کارهای همیشگی مشغول بودن و دوباره به خواب رفتن و بسیاری از سختی ها را متحمل شدن بسیاری از متفکران را به این پرسش سوق داده که آیا واقعاً برای زندگی معنا و ارزشی می توان در نظر گرفت یا نه؟ اگر هم به فرض دارای معنایی هست آن معنا و مفهوم چگونه و چیست؟
تاریخ انتشار : 1399/11/19
بازدید : 306

 

در کتاب معنای زندگی برخی نظرات در این باره بررسی شده تا به جواب این سؤال نزدیک شویم که  آیا زندگی معنایی دارد یا باید به پوچی آن نظر داد. سعی شد در طول نگارش کتاب فقط به مثبت و منفی بودن جواب هم قناعت نشود بلکه چگونگی آن نیز مورد بررسی قرار گیرد. ابتدا آراء صاحب نظران را در حوزه های مختلف و متنوع مادی نگری و لذت طلبی، اخلاق گرایی، پوچ گرایی  و ادیان و مذاهب مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسید که هر یک با چالش های جدیی مواجه هستند. معنای مورد نظر مادی گرایان بر اساس لذت متمرکز بود. در حالی که ارزش حقیقی و فلسفه ذاتی آن در هاله ای از ابهام باقی ماند. معنای مورد نظر اخلاق گرایان، دست یافتن به رفتارهای مطلوب و بهرمندی از اخلاق بدون خداوند بود که به دلیل ابهامات و نارسایی های مختلف در حوزه عمل قابل دستیابی نبود. پوچ گرایان نیز وجود عناصری مانند رنج های بیهوده و مرگ را عوامل بی معنایی زندگی دانستند. درحالی که به نظر می رسد همین عوامل با نگاهی دیگر –  مانند آنچه در اسلام و برخی از صاحب نظران غربی بدان تأکید شده – حتی می توانند معناساز هم باشند. ادیان به معنی عام در جهان به دلیل اعتقاد به مدبری غیر محسوس در عالم هستی پیام آوران معنا در زندگی به شمار می آیند اما به نظر می رسد که تشتت و اختلاف نظر آنان مانع دستیابی به معنایی منسجم و واحد از زندگی گشته است.

شاید این اسلام است که بتواند معنای زندگی را به درستی رقم زند. اسلام بر تکامل مبنی بر علم و بندگی عملی نسبت به خداوند تأکید نمود که در نهایت به نزدیکی به صفات لایزال او و خلافت او در زمین متجلی می شود. این معنا نه تنها اساس معناداری عالم را رقم می زند بلکه کیفیت و ویژگی های متعالیِ معناداری عالم را نیز تبیین می سازد.

سادگی ، جدیت و مسئولیت آوری، انطباق با خواسته ها ، تلطیف نیازها با عشق به نیروی هستی بخش، خوشحالی و رسیدن به لقاء امیدبخش ترین مبدأ عالم می توانند از جمله جذابیت هایی باشد که در معنای مورد نظر اسلام از زندگی بدان تأکید شده است.

موارد مرتبط
ارسال نظر