شهید مطهری
المصدر : مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهری، ج17 ص 626

الحدیث : حسین یک شخصیت حماسی، و حادثه کربلا یک داستان حماسی، و شعارهای حسینی شعارهای حماسی است.

ترجمة الحدیث :

الموضوع : امام حسین
إرسال الرأی