شهید مطهری
المصدر : مجموعه‏آثاراستادشهیدمطهری ج‏17 629

الحدیث : یکی از اصول تربیت این است که در روح افراد حماسه به وجود بیاورد، ولی البته حماسه الهی نه نژادی و ملی، یعنی حماسه‏ای نسبت به خیر و نیکی، نسبت به سنن سالم اجتماع. و به‏طور کلی شهید حماسه آفرین است.

ترجمة الحدیث :

الموضوع : تربیت
إرسال الرأی