شهید مطهری
المصدر : حماسه حسینی ص : 623

الحدیث : اجتماع وقتی روی پای خود می‏تواند بایستد که در روح افراد، حماسه و احساس شخصیت وجود داشته باشد، فلسفه مستقلی در زندگی داشته باشد و به آن ایمان و اتکاء داشته باشد.

ترجمة الحدیث :

الموضوع : حماسه
إرسال الرأی