شهید مطهری
المصدر : مجموعه آثارج 24 ص 348

الحدیث : دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و در غرب یعنی حیوانیت رها شده؛ بنابر این آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی .

ترجمة الحدیث :

الموضوع : دموکراسی
إرسال الرأی