استاد شهید مرتضی مطهری
المصدر : مجموعه آثار ج24 ص 432

الحدیث : فضیلت اساسی و ویژه انسان - که معیار انسانیت اوست و بدون آن از انسانیت فقط نام می ماند و بس - نیروی تسلط و حکمیت انسان بر نفس خویش و قیام علیه تبهکاری های خود اوست.

ترجمة الحدیث :

الموضوع : معیار انسانیت
إرسال الرأی