استاد شهید مرتضی مطهری
المصدر : مجموعه‏ آثار استاد شهید مطهری، ج‏1، ص: 318

الحدیث : انسان نه تنها باید در مقابل حقیقت جحود و استنکار نداشته باشد، بی‏طرف هم نمی‏تواند باشد، باید از حق دفاع کند… در حقیقت، حمایت نکردن از حق، جحود عملی آن است.

ترجمة الحدیث :

الموضوع : دفاع از حقیقت
إرسال الرأی