استاد شهید مرتضی مطهری
المصدر : آینده انقلاب اسلامی ایران، ص 225

الحدیث : زنان در طول تاریخ تنها مولد و زاینده مردان و پرورش دهنده جسم آنها نبوده اند بلکه الهام بخش و نیرو دهنده و مکمل مردانگی آنها نیز بوده اند.

ترجمة الحدیث :

الموضوع : زنان
إرسال الرأی